You are currently viewing OBJAVLJEN DRUGI JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA BIZNIS ZONA U PODGORICI

OBJAVLJEN DRUGI JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA BIZNIS ZONA U PODGORICI

Nakon što se prethodni poziv pokazao veoma uspješnim, kada je na adresu Glavnog grada pristiglo 17 ponuda, ponuđeno 310 miliona eura novih investicija sa mogućnošću otvaranja 2791 novih radnih mjesta, danas je objavljen i drugi javni poziv za izbor korisnika biznis zona i dodjeljivanje parcela za izgradnju objekata u biznis zonama. 

Rok za podnošenje prijava je 60 dana od dana objavljivanja, a javno otvaranje ponuda po ovom pozivu zakazano je za 10. maj 2022. godine, u 10 časova, u prostorijama Glavnog grada, Njegoševa ulica broj 20, Podgorica. 

Investitorima je ostavljen izbor zakupa ili kupovine lokacija za koje postoje saglasnosti Vlade, a glavni kriterijumi za bodovanje su sljedeći: do 35 bodova – planirani broj novozaposlenih (pet zaposlenih – 1 bod); do 30 bodova – vrijednost investicije (500.000,00 EUR – 1 bod)- investicije u komunalnu infrastrukturu ne računaju se u vrijednost investicije u okviru ovog kriterijuma; do 10 bodova – rok realizacije investicije (rok realizacije investicije preko pet godina – 5 bodova; rok realizacije investicije ispod pet godina – 10 bodova); do 10 bodova – zaštita životne sredine (investicija za koju je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu u skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu “Službeni list RCG”, broj 20/07 i “Službeni list CG”, br. 47/13, 53/14 i 37/18 – 5 bodova; investicija za koju nije obavezna procjena uticaja na životnu sredinu – 10 bodova); do 15 bodova – obim infrastrukturnog opremanja biznis zone (200.000,00 EUR – 1 bod).

Uz prijavu na ovaj poziv privredni subjekat prilaže:

-investicioni projekat / biznis plan; izjavu o planiranom/obavezujećem broju novozaposlenih, ovjerena od strane notara; dokaz o izvorima finansiranja investicije (pismo namjera banke ili dokaz o depozitima kod banke); nacrt ugovora o poslovanju u biznis zoni po obrascu koji je sastavni dio dokumentacije uz ovaj poziv; dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata; dokaz da nije u postupku stečaja ili likvidacije, osim reorganizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj privrednih subjekata; dokaz da nije pravosnažnom sudskom odlukom osuđivan za krivično djelo izvršeno u obavljanju privredne djelatnosti; dokaz da je izmirio sve obaveze po osnovu poreza, carina i doprinosa; dokaz da nije u poteškoćama u skladu sa propisima o državnoj pomoći (izjava ovjerena od strane notara); dokaz da nije u obavezi povraćaja nezakonito primljene državne pomoći (izjava ovjerena od strane notara); foto-dokumentaciju za predviđenu investiciju; revidovano idejno rješenje planiranog objekta. 

Svi detalji o prijavi na javni poziv dostupni su na linku: 

https://podgorica.me/storage/23353/6225c26ee615a_Drugi-Javni-poziv.doc