You are currently viewing LOKACIJA HOTELSKOG KOMPLEKSA

LOKACIJA HOTELSKOG KOMPLEKSA

Glavni grad Podgorica objavio je JAVNI POZIV za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda broj 01/22.

Predmet prodaje je građevinsko zemljište sa kojim raspolaže Glavni grad – Podgorica i to:

I Urbanistička parcela broj 3 u zahvatu DUP-a „RTV – Centralne djelatnosti“ , površine 14.430m2,

koju čine: katastarska parcela broj 1313, katastarska parcela broj 1314, katastarska parcela broj 1325/12, katastarska parcela broj 1325/31, katastarska parcela broj 1325/11, katastarska parcela broj 1325/32, katastarska parcela broj 1325/33, katastarska parcela broj 1316/1, katastarska parcela broj 1318/1, katastarska parcela broj 1325/7 i katastarska parcela broj 1315, upisane u listovima nepokretnosti broj 177, 178, 226 i 1043 KO Podgorica I.

Na navedenoj urbanističkoj parceli planirana je izgradnja objekata namjene hotel, spratnosti P+1 do P+5.

Minimalni iznos naknade za zemljište iznosi 7.301.580,00  eura (506,00 eura po 1m2).

Pored naknade za zemljište, obaveza kupca je da Glavnom gradu nadoknadi troškove izvedenih radova na iskopu podrumskog dijela planiranog objekta u iznosu od 1.057.014,00 eura, shodno Nalazu sudskog vještaka i ovlašćenog procjenitelja Marka Radunovića dipl.ing. građ., od 24.12.2020. godine.

Pravo učešća po javnom pozivu imaju sva domaća i strana fizička i pravna lica koja su otkupila tendersku dokumentaciju.

Tenderska  dokumentacija za navedene parcele može se preuzeti svakog radnog dana u prostorijama  Direkcije za imovinu, u periodu od 09.00 do 14.00 časova.

Za otkup tenderske dokumentacije  potrebno je uplatiti  iznos od 100,00 eura na žiro račun Budžeta Glavnog grada – Podgorica br. 540-2663-13 kod Erste banke.

Ponude se predaju Direkciji za imovinu Glavnog grada – Podgorica, ul. Jovana Tomaševića 2A, neposredno ili putem preporučene pošte, u zapečaćenom omotu, sa naznakom “Za prikupljanje ponuda po Javnom pozivu br.01/22, ne otvaraj”,  zaključno sa danom 18. februar 2022. godine, do 13.00 časova.

Više informacija možete napronaći na linku JAVNI POZIV