You are currently viewing TURSKA FIRMA ZAINTERESOVANA ZA KOGENERACIJSKO POSTROJENJE ZA DEPONIJSKI BIOGAS

TURSKA FIRMA ZAINTERESOVANA ZA KOGENERACIJSKO POSTROJENJE ZA DEPONIJSKI BIOGAS

Turska kompanija Biotrend, dio Doganlar Holdinga, sa dugogodišnjim iskustvom u upravljanju komunalnim otpadom i proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora, kao i druga po veličini kompanija iz ove oblasti u Turskoj (dio Doganlar holdinga u čijem vlasništvu je i brend Dogtas), iskazala je interesovanje za potencijalnu saradnju sa Glavnim gradom i ulaganje u kogeneracijsko postrojenje za deponijski biogas i proizvodnju električne energije koju bi prodavala na slobodnom trištu.

U ime Glavnog grada sastanku su prisustvovali zamjenik Glavnog grada Časlav Vešović, menadžer Glavnog grada Marjan Junčaj i izvršni direktor gradskog preduzeća Deponija D.O.O., dok su ispred kompanije Biotrend prisustvovali Cevdat Kurtay, Ogün Doğan, Doruk Doğan, Ogün Ulugöl, kao i njihovi glavni konsultanti Nikola i Danilo Medenica.

Tokom posjete deponiji komunalnog otpada „Livade“, iskazali su zadovoljstvo viđenim i ocijenili da se postojećim kapacitetima za smještaj i selekciju komunalnog otpada kojim raspolaže Glavni grad Podgorica upravlja na zadovoljavajući način.

Primjenom savremenih tehonologija, upravljanje deponijom postalo bi efikasnije u finansijskom i organizacionom smislu, a samim tim bi se povećala i održivost, ali i vijek trajanja postojećeg sistema koji bi na kvalitetan način mogao da zadovolji  potrebe reciklaže i potpunog zbrinjavanja komunalnog otpada za cijeli centralni region.

Kako bi se investicioni potencijal Podgorice na pravi način valorizovao i doprinio ukupnom socio-ekonomskom razvoju, predstavnici Glavnog grada stavili su akcent na otvorenu mogućnost ulaganja kroz javno-privatno partnerstvo, a sve u cilju proizvodnje električne energije iz deponijskog biogasa kroz prodaju električne energije na otvorenom tržištu.  Sa druge strane, predstavnici kompanije izrazili su spremnost da svojim sredstvima izrade studiju izvodljivosti koja će pokazati opravdanost razmatranih modela investiranja.

Sagovornici su zaključili da Podgorica ima potencijala za proizvodnju električne energije iz deponijskog biogasa, te da bi kroz ovakav vid saradnje zaštitila prirodne resurse i stvorila pretpostavke za dugoročni razvoj.