Finansijske olakšice koje su usvojene Odlukom o osnivanju biznis zona Glavnog grada Podgorica su:

  1. davanje zemljišta u zakup do trideset godina od strane upravljača koji upravlja biznis zonom, uz plaćanje godišnje zakupnine od 0,01€/m2
  2. mogućnost kupovine zemljišta od strane korisnika po procijenjenoj vrijednosti sa mogućnošću otplate u 60 mjesečnih rata, uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore;
  3. naknada u skladu sa odlukom kojom se uređuje naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za korisnike kojima se povjeri infrastrukturno opremanje iz člana 6 ove odluke;
  4. oslobađanje od plaćanja naknade za korišćenje opštinskih puteva na period od 10 godina, nakon čega naknada se obračunava u skladu sa zakonom.

Pored olakšica propisanih u članu 15 Uredbe o biznis zonama, korisnik ostvaruje pravo i na druge olakšice u skladu sa zakonom i posebnim propisima kojima se uređuje državna pomoć, s tim što kumulacija državnih pomoći, dobijenih sa svih nivoa vlasti uključujući infrastrukturno opremanje, za iste opravdane troškove, zajedno ne smiju preći najveći dozvoljeni iznos podsticaja. U slučaju da korisnik raskine odnos sa zaposlenim, a ostvaruje olakšice po osnovu neto povećanja broja zaposlenih kod korisnika koje se koristi kao procijenjeni trošak zarade za dvije godine za novozaposlenog, korisnik je dužan da u roku od 30 dana zasnuje radni odnos sa drugim licem za preostali period trajanja istog i da o tome obavijesti upravljača koji upravlja biznis zonom.

Olakšice iz člana 11 ove odluke odobravaju se korisnicima i mogu iznositi najviše 70% opravdanih troškova ukupne investicije za mala privredna društva, 60% za srednja i 50% za velika privredna društva. Olakšice iz člana 11 ove odluke mogu se kumulirati sa drugom državnom pomoći za iste opravdane troškove, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna pomoć do procenta propisanog stavom 1ovogčlana. Opravdani troškovi iz stava 1 ovog člana odnose se na ulaganja u materijalnu imovinu i otvaranje novih radnih mjesta.