Program finansijske podrške

Podrška Glavnog grada preduzetništvu i poljoprivredi

Budžetom Glavnog  grada za 2020.godinu, opredijeljena  sredstva  za stimulisanje preduzetništva su: 

Preduzetništvo

1. Savjetodavne usluge vezano za pokretanje biznisa

 Postojećim i budućim preduzetnicima stavljene su na raspolaganje sistematizovane informacije i znanja o svim temama važnim za otpočinjanje biznisa i njegov razvoj. Pružanjem kvalitetnih informacija i efikasnim rješavanjem zahtjeva preduzetnika i pravnih lica trudimo se da u svakom trenutku budemo prepoznati kao efikasan i kvalitetan servis našim građanima.

2. Podrška novoosnovanim kompanijama na teritoriji Glavnog grada

Za određen broj preduzeća osnovanih u tekućoj godini, Sekretarijat će bezbjediti besplatne računovodstvene usluge za prvu godinu poslovanja kao i refundiranje troškova osnivanja privrednih društava u visini od 100 eura.

Planirano je da se obezbjeđenim sredstvima u Budžetu  za 2020. godinu podrži oko 30 preduzeća .

O mogućnostima ovog vida podrške, građani, preduzetnici i novoosnovane firme će biti informisani preko sajta Glavnog grada,društvenih mreža i dnevnih novina i na Tv-u. U 2019.  je isplaćena refundacija za 23 preduzeća.

U skladu sa opredijeljenim sredstvima, aktivnosti koje se planiraju za 2020. godinu, a koje za cilj imaju podršku razvoju preduzetništva u Glavnom gradu mogu se podijeliti na sljedeće oblasti:

1. Savjetodavne usluge svim zainteresovanim pojedincima i preduzećima vezano za dobijanje odobrenja za rad;
2. Podrška novoosnovanim kompanijama na teritoriji Glavnog grada (besplatne računovodstvene usluge i refundacija troškova osnivanja privrednih društava);
3. Organizacija edukativnih treninga za preduzetnike/ce i obuke za specifična zanimanja za teže zapošljive kategorije;
4. Organizacija mini sajmova i drugih manifestacija;
5. Saradnja sa preduzetničkim klubovima;
6. Implementiranje mikro kreditne linije;
7. Raspodjela sredstava za podršku ženskom preduzetništvu;
8. Raspodjela sredstava za mlade kreativne preduzetnike;
9. Podrška NVO sektoru za zaštitu potrošača i
10. Marketing i aktivnosti u turizmu.

Poljoprivreda

Sekretarijat za preduzetništvo – Odjeljenje za poljoprivredu, u okviru svojih nadležnosti u oblasti poljoprivrede sprovodi set mjera, koje za cilj imaju stimulisanje poljoprivrede. Ove mjere sadržane su u Programu mjera za podsticanje razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Glavnog grada za 2020.godine. Program obuhvata sljedeće oblasti:

 • Edukaciju potencijalnih poljoprivrednika, kojima su potrebne preduzetničke vještine i specijalistička znanja;
 • Intenziviranje saradnje sa raznim institucijama, organima i asocijacijama poljoprivrednih proizvođača, koji preduzimaju mjere u ovoj oblasti u cilju afirmacije razvoja poljoprivrede u Glavnom gradu;
 • Pomoć poljoprivrednim proizvođačima u izradi biznis planova;

Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Sl.list CG”, br. 56/09, 18/11, 40/11, 34/14, 1/15, 30/17 i 50/17),član 20., lokalna samouprava može da uvede mjere podrške ruralnom razvoju, koje ne smiju biti u suprotnosti sa Strategijom, Nacionalnim programom i Agrobudžetom.

Budžetom Glavnog  grada za 2020. godinu, opredijeljena  sredstva  za  podsticanje razvoja poljoprivrede iznose 195 000 eura, od čega:

I

Cilj davanja premija u mljekarstvu je podizanje konkurentnosti tržišne proizvodnje mlijeka, podsticaj komercijalne proizvodnje mlijeka za isporuku  mljekarama; unapređenje kvaliteta mlijeka; povećanje učešća otkupljenog mlijeka u ukupnoj proizvodnji mlijeka;

Premije iznose 0,03 eura/lit. mljekarama koje otkupljuju mlijeko od kooperanata  sa područja Glavnog grada. Premije se uplaćuju na račun mljekara i sirara prema izvještaju o količinama otkupljenog mlijeka u iznosu za plaćanje koji Glavnom gradu mjesečno dostavlja Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

II                                                                              

Cilj podrške žetvi je stabilizovanje tržišta (žetva se odnosi na radove u poljoprivredi koji su potrebni za ubiranje plodova). Žetva se obavlja kombajnima. Sredstva se uplaćuju AD „Plodovi Crne Gore“, koji u saradnji sa opštinom u okviru Glavnog grada Golubovci, vrše žetvu pšenice, raži i tritikale sa područja Glavnog grada.                                                                           

III

Kreditiranje programa iz oblasti poljoprivrede je najinteresantnija stimulativna mjera za poljoprivredne proizvođače i preduzetnike. Uslovi kredita: kamatna stopa od 3% na godišnjem nivou, rok otplate od 3 godine u polugodišnjim anuitetima i grejs period od godinu dana.

Komisija, formirana od strane predstavnika Glavnog grada, po prijemu zahtjeva za kredit obilazi podnosioca zahtjeva, pruža pomoć u izradi Biznis plana i daje mišljenje o opravdanosti zahtjeva. Formirani predmet, po zahtjevu za kredit, dostavlja se Sekretarijatu za finansije na dalju proceduru. Komisija nakon isplate kredita vrši kontrolu namjenskog korišćenja sredstava.

 Planirani programi za kreditnu podršku su:

 • Unapređenja pčelarstva;
 • Nabavka poljoprivredne opreme i mehanizacije;
 • Stočarske farme;
 • Podizanje višegodišnjih zasada i izgradnja zaštićenih prostora;
 • Čuvanje, pakovanje i prerada biljnih proizvoda;
 • Prerada poljoprivrednih proizvoda na porodičnom gazdinstvu;
 • Organska poljoprivreda;
 • Nabavka opreme za proizvodnju, čuvanje vina i vinskih destilata.

 IV

Ostali program u poljoprivredi

 • Organizacija edukativnih seminara za poljoprivredne proizvođače
 • Organizovanje manifestacija i aktivnosti promotivno – edukativnog karaktera;
 • Saradnja sa Udružrnjima pčelara Podgorice na organizaciji pčelarskih manifestacija i savjetovanja;
 • Saradnja sa Udruženjem pčelara “Crnogorska pčela” za sajam na trgu nezavisnosti ;
 • Saradnja sa udružrnjima vinogradara na organizaciji vinskih manifestacija u cilju boljeg pozicioniranja crnogorskih vina na domaćem i inostranom tržištu;
 • Saradnja sa Lovačkom organizacijom Podgorice ;
 • Saradnja sa Udruženjem organskih proizvodjača

Turizam

Proizvodnja

Usluge

Likvidnost

Podsticaj konkuretnosti

Green field

Infrastrukturni projekti

Više informacija: IRFCG

Pored Investiciono-razvojnog fonda, finansijsku pomoć možete zatražiti kod 14 komercijalnih banaka koje posluju na teritoriji Podgorice. (Centralna banka Crne Gore)