ŠANSA ZA NOVE INVESTICIJE

Odluku o osnivanju biznis zona, kojom se osniva biznis zona, utvrđuju podaci o lokaciji, uređuje način upravljanja i način finansiranja infrastrukturnog opremanja lokacije, djelatnosti koje se mogu obavljati, olakšice koje se odobravaju korisniku i druga pitanja od značaja za rad biznis zoni.

Biznis zone ukupne površine 247,1 hektara osnivaju se u okviru sljedećih DUP-ova: Podgorica 1 u zahvatu DUP-a „Industrijska zona A“; Podgorica 2 u zahvatu DUP-a „Industrijska zona A“; Podgorica 3 u zahvatu DUP-a „Industrijska zona A“; Podgorica 4 u zahvatu DUP-a „Industrijska zona A“; Podgorica 5 u zahvatu DUP-a „Industrijska zona A“; Podgorica 6 u zahvatu DUP-a „Industrijska zona KAP-a“; Podgorica 7 u zahvatu DUP-a „Servišno skladišna sa ranžirnom stanicom“ i DUP-a „Servisno skladišna zona“; Podgorica 8 u zahvatu DUP-a „Angroindustrijska zona“, Podgorica 9 u zahvatu DUP-a „Konik-Stari aerodrom III“ i Podgorica 10 u zahvatu DUP-a „Konik-Stari aerodrom III“.

U biznis zoni privredni subjekti mogu obavljati sljedeće djelatnosti: poljoprivreda – agroindustrija (mala agroprivreda i trgovina, prerada mlijeka i mlječnih proizvoda, mlinsko-pekarska industrija, prerada voća i povrća, proizvodnja bezalkoholnih pića, proizvodnja gotovih jela, proizvodnja mesa i mesnih proizvoda), hladnjače; prerađivačka industrija (prehrambena, tekstilna, industrija kože i obuće, grafička industrija, mašinska industrija); drvna industrija; skladištenje; informisanje i komunikacije; stručne, naučne i tehničke djelatnosti; magacini otvorenog, poluotvorenog i zatvorenog tipa; radni pogoni prerade, dorade, pakovanja i ekspedicije; izložbeno-prodajni saloni; robno-distributivni centri; uslužne djelatnosti; rezervna zona industrije i skladištenja; ostala industrija i skladištenje; objekti i mreže infrastrukture; saobraćajne površine; parkinzi i garaže za smještaj vozila korisnika; expo centar; centralnih djelatnosti; mješovita namjena; sporta i rekreacije; ugostiteljski sadržaj – smještajni objekti; privredni objekti, proizvodno zanatstvo, skladišta, stovarišta, robno-distributivni centri, rafinerije, flotacije, topionice, željezare, asfaltne i betonske baze, skladišta opasnih materija i eksploziva i sl; servisne zone; slobodne zone i skladišta; ranžirna stanica sa robnom stanicom; skladišno-servisni objekti; zatvorena skladišta; poslovni objekti u funkciji carinskih skladišta; komunalno – servisni objekti javnih preduzeća i privrednih društava; stanice za snabdijevanje motornih vozila gorivom; objekti i sadržaji poslovnih, komercijalnih i uslužnih djelatnosti; smještajni i zdravstveni objekti, dječiji vrtići i rekreativne površine za njihove potrebe.

Uredba o podsticaju direktnih investicija

Uredba o podsticanju direktnih investicija definiše finansijske podsticaje za nove investicije u Crnoj Gori i ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta države i povećanje konkurentnosti privrede. Pomenuti akt teži privlačenju novih investitora, povećanju zaposlenosti, naročito u manje razvijenim područjima Crne Gore, kao i uravnoteženju regionalnih razlika. Kroz obezbjeđivanje adekvatnih podsticaja direktno će se uticati na investicione odluke potencijalnih investitora koji razmatraju da se pozicioniraju na tržištu Crne Gore. Sredstva za podsticanje investicija se dodjeljuju na osnovu javnog oglasa i to za investicione projekte čija je minimalna vrijednost ulaganja 500.000 eura i kojima se obezbjeđuje otvaranje najmanje 20 novih radnih mjesta u roku od tri godine, od dana zaključivanja ugovora o korišćenju sredstava. Podsticaji za novo radno mjesto su od 3000 do 10000€. Osim toga, za kapitalne investicije veće od 10 miliona koji stvaraju najmanje 50 novih radnih mjesta, podsticaji se mogu dodijeliti u visini do 17% vrijednosti investicije. Uredba takođe predviđa mogućnost refundacije troškova za izgradnju infrastrukture neophodne za realizaciju investicionog projekta. Prema Uredbi o podsticanju direktnih investicija, strani investitor može biti korisnik sredstava ako osnuje privredni subjekat u Crnoj Gori.

Grafički prikaz granica DUP-ova u okvu kojih su zone: