NAKNADA ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

UKOLIKO GRADITE OBJEKAT POTREBNO JE DA:

1. Provjerite da li je parcela na kojoj želite da gradite dio Detaljnog urbanističkog plana (Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštite životne sredine);

2. Ukoliko jeste, potrebno je da se Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora i zaštite životne sredine obratite za Urbanističko-tehničke uslove (zakonski rok za izdavanje uslova je 30 dana);

3. Na osnovu Urbanističko-tehničkih uslova izrađujete idejno rješenje;

4. Idejno rješenje dajete na saglasnost glavnom državnom arhitekti u Ministarstvu turizma i održivog razvoja (ukoliko je u međuvremenu imenovan glavni gradski arhitekta, zahtjev za saglasnost se podnosi njemu ukoliko tip objekta, shodno članu 172 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, pripada nadležnosti lokalne samouprave) ;

5. Nakon dobijanja saglasnosti, potrebno je obratiti se Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. radi zaključenja ugovora o plaćanju naknade za komunalno opremanje.

“Za objekte na kojima su ugrađeni solarni paneli u skladu sa glavnim projektom i građevinskom dozvolom, ukupno ugovorena naknada po odredbama ove odluke, biće umanjena za 100 eura po m2 ugrađenog solarnog panela, a najviše do 50% obračunate naknade. Umanjena naknade, odnosno povraćaj sredstava regulisaće se nakon izdavanja upotrebne dozvole, po zahtjevu investitora, aneksom ugovora o naknadi, a na osnovu izvještaja komisije Glavnog grada”.